อัพเดทข่าว

กรมจัดหางาน เปิดรับสมัครฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี มีรายได้ แถมเงินสนับสนุน      ข่าวดีสำหรับชายไทย ที่ต้องการเปิดโอกาสตัวเอง และเพิ่มหนทางในการประกอบอาชีพ สำหรับโครงการดีๆของ องค์กร IM JAPAN


      นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้กล่าวว่า ทางกรมการจัดหางาน ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิค ที่เป็นคนไทย เพื่อไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์การพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 หรือในอีกชื่อที่เรียกว่า IM Japan ในปี 2562 นี้ รับสมัครในตำแหน่งคนงานทั่วไป มีระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี โดย IM ประเทศญี่ปุ่น จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน สำหรับขาไป-ขากลับ  (กรุงเทพ-โตเกียว-กรุงเทพ) และสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน โดยเบี้ยเลี้ยงเดือนแรกจะมอบให้ 80,000 เยน (ประมาณ 23,287 บาท) พร้อมค่าที่พักอาศัย , ค่าน้ำ ,ค่าไฟฟ้า แต่จะยกเว้นค่าอาหาร ,ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ส่วนเดือนที่ 2 - 36 จะฝึกงานเทคนิคภายใต้สัญญาจ้างตามกฏหมายแรงงานของประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามที่กฏหมายกำหนด โดยผู้ฝึกงานเทคนิค จะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าประกันสังคม หรือค่าอื่นๆ และการหักภาษีตามที่กฏหมายกำหนด เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบระยะเวลา 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนในการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน (174,658 บาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย


      คุณสมบัติของผู้สมัครคือ เพศชาย อายุ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ จบการศึกษาระดับมัธมยมปลาย หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร สุขภาพดี ไม่มีรอยสัก ไม่มีความประพฤติเสียหาย ไม่เคยฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า "Tecjnocal Intern" ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยการแจ้งไปทำงานด้วยตนเอง ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองแบบผิดกฏหมาย สายตาปกติ ไม่ตาบอดสี

ใช้หลักฐานการสมัคร ดังนี้
1.ใบสมัครสอบคัดเลือก
2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว (3 รูป)
3.บัตรประจำตัวประชาชน
4.ทะเบียนบ้าน
5.หลักฐานการศึกษา
6.หลักฐานการพันภาระการรับราชการทหาร
7.ใบรับรองแพทย์ (รับรองสุขภาพ ,รับรองค่าสายตาปกติ)


      สามารถเข้าสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 2-10 กันยายน 2562 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทั่วประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริการแรงงานไทยไปต่างประเทศ 02-245-1021 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2


ข้อมูลจาก - กรมจัดหางาน

อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 06 กันยายน 2562
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก