ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Jobmyway.com


          บริษัท จัดหางาน จ็อบ มายเวย์ จำกัด ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” เป็นผู้ให้บริการในด้านการค้นหางาน หรือ สมัครงานสำหรับสมาชิกผู้หางาน ตลอดจนเป็นแหล่งค้นหาประวัติ หรือ รับสมัครงานสำหรับสมาชิกผู้ประกอบการ โดยผ่านทางเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตของ บริษัท โดยบริษัท มีหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม วิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการติดต่อขอลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับผู้ใช้บริการทุกท่าน ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียดเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงหลักการและวิธีการโดยละเอียด

1. นโยบายนี้ใช้กับบุคคลใดบ้าง
          นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้
          • ลูกค้า และ/หรือ ผู้ใช้บริการของบริษัท ที่เป็นบุคคลธรรมดา
          • ผู้ประกอบการ คู่ค้า ผู้ให้บริการ และคู่สัญญาของบริษัท ที่เป็นบุคคลธรรมดา
          • บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ลูกค้าของบริษัท แต่อาจเป็นหรือไม่เป็นผู้เข้าใช้ระบบ jobmyway.com และบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บุคคลที่ได้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท เป็นต้น
          • บุคคลธรรมดาที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท หรือที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าผ่านช่องทางใดก็ตาม

2. คำนิยาม
            “บริษัท” หมายถึง บริษัท จัดหางาน จ็อบ มายเวย์ จำกัด บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของระบบการจัดหางานผ่านช่องทาง jobmyway.com หรือช่องทางอื่นๆ
            “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล เพศ สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
            “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่กำหนดในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศานาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ รวมถึงข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน
            “ข้อมูลสาธารณะ” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยทั่วไป เช่น ข้อมูลโปรไฟล์ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อมีการใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าถึงระบบของสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Twitter หรือ Line เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใดๆของบริษัท เช่น บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท สิ่งที่สนใจ รายการที่ชื่นชอบ และรายชื่อเพื่อนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทำไว้ให้โดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์
            “สมาชิกผู้หางาน” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ดำเนินการฝากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานและข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆของบุคคลนั้นไว้กับระบบจัดหางาน jobmyway.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการหางานกับสมาชิกผู้ประกอบการผ่านระบบดังกล่าว
            “สมาชิกผู้ประกอบการ” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลประเภทใดก็ตาม ที่ลงชื่อเข้าใช้ระบบ jobmyway.com เพื่อหาคนทำงาน ลูกจ้าง หรือพนักงาน เพื่อเข้าทำงานให้ตน ไม่ว่าลักษณะงานจะเป็นการจ้างประจำ ชั่วคราว หรือรายวัน หรือจะเป็นลักษณะงานประเภทใดก็ตาม และไม่ว่าการลงชื่อเข้าใช้ระบบ jobmyway.com จะเสียค่าใช้จ่ายด้วยหรือไม่ก็ตาม
            “แอปพลิเคชั่น” หมายถึง โปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อให้ทำงานตามคำสั่งและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานตามการตั้งค่าต่างๆที่กำหนดในระบบคอมพิวเตอร์นั้น
            “คุกกี้” (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทำการบันทึกข้อมูลลงบนระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมและ/หรือใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท โดยคุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานของท่านในเว็บไซต์

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้หางาน มีดังนี้
          •  อีเมลล์ , ชื่อผู้ใช้งาน
          •  ประวัติ เช่น รูปถ่าย , ชื่อ-นามสกุล , วัน/เดือน/ปีเกิด , เพศ , ส่วนสูง , น้ำหนัก , สถานภาพ , สัญชาติ , เบอร์โทรศัพท์ , ไลน์ไอดี , ที่อยู่ , ความสามารถ , ผลงาน , ประวัติ, การศึกษา , ประวัติการทำงาน , ลักษณะงานที่ต้องการ , บุคคลอ้างอิง เป็นต้น
          •  ประวัติการยื่นสมัครงานผ่านช่องทางบริการต่างๆของบริษัท
          •  ประวัติการค้นหาตำแหน่งงานบนช่องทางบริการต่างๆของบริษัท
          •  ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท
          •  ประวัติการส่งข้อมูลตำแหน่งงานหรือข้อมูลอื่นๆ ให้สมาชิกผู้หางาน และหรือสมาชิกผู้ประกอบการ
          •  ประวัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ประกอบการ มีดังนี้
          •  อีเมลล์ , ชื่อผู้ใช้งาน
          •  ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ , ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ , ไลน์ไอดี เป็นต้น
          •  ข้อมูล หรือ รายละเอียดในการลงประกาศรับสมัครงาน เช่น รูปภาพส่วนบุคคล เป็นต้น
          •  ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
              บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้หางานที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ความพิการ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในทำนองเดียวกัน เพื่อการซื้อ หรือใช้ หรือรับบริการของบริษัท รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเพื่อประโยชน์สาธารณะ
              อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้หรือไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวข้างต้น หรือไม่ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่จำเป็นและเหมาะสมแก่การให้บริการของบริษัท บริษัทอาจปฏิเสธการให้บริการ หรือการสร้างธุรกรรม หรือการปฏิบัติภาระหน้าที่ของบริษัทที่มีต่อท่านตามสัญญาให้บริการของบริษัทได้
              ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ให้แก่บริษัท ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้บริการของระบบบริษัท และหลังจากวันที่ท่านลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบอย่างน้อย 90 วัน
     
4. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
              เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการประมวลผลทางสถิติ , เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบของบริษัท , เพื่อให้บริการและเป็นตัวกลางในการรับสมัครงาน , เพื่อลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน , เพื่อพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการ , เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและตำแหน่งงาน , เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดของบริษัทในเครือของบริษัท หรือบริษัทในกลุ่ม เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
                (1) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
                (2) เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของภาครัฐ
                (3) เพื่อการป้องกันภยันตรายทั้งหลายของท่านและ/หรือบุคคลใดก็ตาม
                (4) เพื่อการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ เช่น ป้องกันการกระทำความผิดตามกฎหมายของบุคคลอื่นใด การรักษาความปลอดภัยของท่านและระบบทั้งหมด เป็นต้น
                (5) เพื่อดำเนินการตามคำขอที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทเป็นหนังสือ
                (6) เพื่อการตรวจสอบการใช้บริการ หรือตรวจสอบรายการดำเนินการตามคำสั่งของท่าน
                (7) เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้บริการในระบบของบริษัทได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด
                (8) เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัท หรือที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาหรือข้อตกลงที่ท่านทำไว้กับบริษัท รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา
ที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ท่าน
                (9) เพื่อการเชื่อมต่อหรืออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และแพลตฟอร์มของบริษัทหรือบุคคลอื่น
                (10) เพื่อการจัดการและบริหารงานภายในของบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการแก่ท่าน
                (11) เพื่อการติดต่อ สื่อสาร หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้หรือจะใช้บริการกับบริษัท
                (12) เพื่อการบริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับท่าน และจัดทำรายละเอียดหรือประวัติ การใช้บริการของท่าน สำหรับการให้บริการครั้งต่อๆไปแก่ท่าน
                (13) เพื่อการจัดการและบริหารงานภายในของบริษัทอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการแก่ท่าน และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบงานต่างๆของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                (14) เพื่อการจัดหาและเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และทางเลือกในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสาร แจ้งเตือน มอบ นำเสนอสิทธิประโยชน์ รางวัลหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ
                (15) เพื่อประเมิน พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
                (16) เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการของบริษัท
                (17) เพื่อการจัดการเกี่ยวกับการให้บริการและข้อร้องเรียนต่างๆ
                (18) เพื่อการจัดเก็บข้อมูลในคลาวด์ (Cloud Storage) ที่ตั้งอยู่ในประเทศ หรือในต่างประเทศ
                (19) เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อส่งให้หน่วยงานที่ต้องตรวจสอบการบริหารจัดการข้อมูลทั้งภายนอกและภายใน และเพื่อป้องกันการทุจริตของบุคคลใดก็ตาม
                (20) เพื่อการสมัคร หรือเปิดใช้บริการ การสั่งซื้อสินค้า การขายสินค้า บริการด้านการชำระเงินและการทำธุรกรรมต่างๆทางออนไลน์
                (21) เพื่อให้บริการหลังการขาย หรือบริการตามที่ท่านร้องขอ สนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล ตอบรับ และแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ
                (22) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการให้บริการ การวางแผนการตลาด การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มพันธมิตรที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย

5. การยินยอม และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล
              บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขอท่าน โดยจะกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ บนระบบต่างๆของบริษัทเท่านั้น เมื่อท่านได้ตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านหรือผู้ปกครองของท่าน (ในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดในนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านได้ตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการของบริษัทแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมในบางกรณี เช่น เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อที่จะตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายโดยชอบ เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก เป็นต้น หรือเพื่อความจำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย การฟ้องร้องคดี การสอบสวนทางอาญา การคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการเป็นอันตรายแก่ร่างกายอันใกล้จะถึง

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล
              บริษัทขอแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล ตามที่มีอยู่และเว้นแต่ที่พึงจำกัดไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) เพื่อผลประโยชน์ของท่าน ดังนี้
                6.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล กล่าวคือ ท่านสามารถขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท
                6.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน กล่าวคือ ท่านสามารถแก้ไขหรือขอให้บริษัททำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันได้
                6.3 สิทธิในการลบข้อมูล กล่าวคือ ท่านสามารถขอให้บริษัททำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนท่านได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
                6.4 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวคือ ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
                6.5 สิทธิในการขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนแก่บุคคลอื่น กล่าวคือ ท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้จัดทำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ รวมถึงสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอกได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
                6.6 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม กล่าวคือ ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมสำหรับการใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ รวบรวม จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้ดำเนินการไปก่อนหน้า
                6.7 สิทธิในการร้องเรียน โดยท่านมีสิทธิในการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยท่านสามารถแจ้งร้องเรียนมาทางช่องทางการติดต่อของบริษัท เพื่อได้รับการตรวจสอบ ชี้แจง หรือแก้ไขข้อกังวลต่างๆ จากบริษัทภายในระยะเวลาอันสมควร

                ทั้งนี้หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิต่างๆ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อดำเนินการให้กับท่านต่อไปได้

7. การเก็บ และลบข้อมูลส่วนบุคคล
                บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่านและตราบเท่าที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การรักษาการให้บริการของบริษัท การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของบริษัท และการระงับข้อพิพาทหากท่านร้องขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ บริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ เว้นแต่บริษัทจะได้รับอนุญาตหรือถูกกำหนดโดยกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นไว้เป็นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

8. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
                บริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานทั้งในด้านเทคโนโลยี และกระบวนการเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว รวมถึงป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยบริษัทจะกำหนดให้เฉพาะพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่หรือที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน และในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านอาจถูกจัดเก็บ โอน หรือประมวลผลโดยผู้ให้บริการภายนอก เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตลอดจนการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ Jobmyway.com โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อนึ่ง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ไม่เปิดเผยรหัสผ่านกับบุคคลภายนอก รวมถึงจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และแนะนำให้ท่านออกจากระบบ Jobmyway.com ทุกครั้ง หลังจากการใช้บริการ หากท่านเข้าสู่ระบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารสาธารณะ
                นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม และผู้ประกอบการโฆษณาเพื่อการตลาดในเครือข่ายอื่น ๆ อาจใช้คุกกี้ (Cookie) หรือการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง (Local Storage) เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงหรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ  Jobmyway.com ไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์หรือบันทึกไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่าน การใช้คุกกี้และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงการใช้บริการของท่านให้ดีขึ้น และทำให้โฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ Jobmyway.com มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความสนใจของท่านมากขึ้น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถปิดหรือควบคุมการใช้งานคุกกี้ด้วยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ท่านใช้งาน

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
                บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดตามเหตุอันสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการ เช่น การปรับปรุง การเพิ่มฟังก์ชัน การพัฒนาระบบเพื่อการใช้บริการ การปรับตั้งค่าทางเทคนิค ความปลอดภัยของการให้บริการ หรือ ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้บอกกล่าวหรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล หากท่านเข้าใช้บริการหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้จะถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำระหว่างการใช้บริการ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยทันที

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
                บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นที่มิได้เป็นบริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่มหรือพันธมิตรกับบริษัท (“บุคคลอื่น”) เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่นตามที่จำเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น
                  (1) ผู้แทนการขายซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท
                  (2) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทรับชำระเงินแทน เป็นต้น
                  (3) ผู้ให้บริการระบบคลาวด์
                  (4) ผู้ประมวลผลข้อมูล
                  (5) ที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัท
                  (6) หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบการบริหารจัดการข้อมูลทั้งภายนอกและภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต
                  (7) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่มีอำนายควบคุมและกำกับดูแลตามกฎหมาย
                  (8) บุคคลอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจการให้บริการระบบ jobmyway.com แก่ท่าน รวมถึงดำเนินการใดๆตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                  ทั้งนี้ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่อยู่ในหรือต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ เช่น หน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการและรักษากฎหมาย คำสั่งศาล บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท เป็นต้น

11. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ
                  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังบุคคล หน่วยงาน หรือสถานที่ต่างๆในต่างประเทศตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยหากเป็นการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม หรือกลุ่มพันธมิตรของบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม และกลุ่มพันธมิตรของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ (หากมี)

12. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
                  บริษัทขอประกาศหลักการและวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแนวทางและนโยบายของบริษัท เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านตัดสินใจใช้บริการระบบ jobmyway.com ของเรา ดังนี้
                  (1) บริษัทกำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
                  (2) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
                  (3) ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้หน่วยงาน ที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแทนบริษัท บริษัทจะกำหนดให้บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อการอื่นใด โดยไม่มีอำนาจ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

13. ข้อตกลงของท่าน
                    การลงทะเบียนใช้งานและการใช้บริการ jobmyway.com ของบริษัท ถือว่าท่านตกลงยอมรับตามหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

14. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น
                    นโยบายแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการระบบ jobmyway.com ของบริษัทและการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น หากท่านดำเนินการโดยวิธีการใดเพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางจากเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น แยกต่างหากจากของบริษัท

15. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
                    บริษัทอาจส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของบริษัท รวมทั้งบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ที่ท่านอาจมีความสนใจ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้นได้ ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

16. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
                    บริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อดำเนินการตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบ คำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปโดยความเรียบร้อย และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

17. ติดต่อเรา
                    หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวประการใด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท จ็อบ มายเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 128/205 อาคารพญาไทพลาซ่าชั้น 19 ห้อง ดี ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-216-1545 อีเมล info@jobmyway.com           
                    หรือท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ คุณนิติพล ว่องเจริญ โทร 098-261-6299 ภายในวันและเวลาทำการของบริษัท ระหว่าง 8.30 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN