อัพเดทข่าว

40 ข้อ เกี่ยวกับประกันสังคม ที่คุณอาจไม่เคยรู้ประกันสังคม คือ การจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนประกัน เพื่อสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต  ประกันสังคมสำคัญแค่ไหน? มอบสิทธิอะไรให้เราบ้าง? วันนี้จะพาไปดูเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม 40 ข้อ ที่คุณอาจไม่เคยรู้ จะมีอะไรบ้าง ไปชมกันเลย

40 ข้อ เกี่ยวกับประกันสังคม ที่คุณอาจไม่เคยรู้1.ผู้ประกันตน มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ
1.1 มาตรา 33 พนักงานบริษัททั่วไป ที่ต้องชำระค่าประกันสังคมโดยหักจากเงินเดือนทุกเดือน (5% ของเงินเดือน)
1.2 มาตรา 39 อดีตพนักงานบริษัท ที่ชำระค่าประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน หลังจากลาออกจากงานประจำแล้วไม่เกิน 6 เดือน แต่ยังยินดีชำระค่าประกันสังคมอยู่ (432 บาท)
1.3 มาตรา 40 ผู้ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ หรืออาชีพอิสระ ที่สมัครใจชำระค่าประกันสังคมด้วยตัวเอง (70 หรือ 100 หรือ 300 บาท)

___________________________________________________________________________________

2.กรณีผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ต้องเสียเงิน 750 บาท หรือ 5 % ของเงินเดือน จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
2.1ค่ารักษาพยาบาล/ทุพพลภาพ/คลอดบุตร/เสียชีวิต
2.2เงินออมเพื่อการเกษียณ
2.3ประกันการว่างงาน

___________________________________________________________________________________

3.กรณีคลอดบุตร สามารถเบิกค่าคลอดได้ ครั้งละ 13,000 บาท (ต้องชำระค่าประกันสังคมมาไม่ต่ำกว่า 15 เดือน)


___________________________________________________________________________________

4.การลาคลอด สามารถลาได้ 90 วัน และจะได้รับเงินเดือนระหว่างลาคลอด ไม่เกิน 45 วัน
___________________________________________________________________________________

5.ในกรณีที่มีบุตร ผู้ประกันตน สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ เดือนละ 600 บาท / บุตร1คน จำกัดไม่เกิน 3 คน

___________________________________________________________________________________


6.หากทั้งพ่อและแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
___________________________________________________________________________________7.ประกันสังคมจ่ายให้ ไม่เกิน 900 บาท / ปี สำหรับการอุดฟัน,การถอนฟัน,การผ่าฟันขุด และ การขูดหินปูน

___________________________________________________________________________________


8..กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล โดยสำรองจ่ายไปก่อน และนำหลักฐานไปเบิกขอเงินคืนได้
___________________________________________________________________________________

9.กรณีการเกิดอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล โดยสำรองจ่ายไปก่อน และนำหลักฐานไปเบิกขอเงินคืนได้
___________________________________________________________________________________


10.กรณีเกิดการเจ็บป่วยทั่วไป สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรี ที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ
___________________________________________________________________________________

11.กรณี ผู้ประกันตน มาตรา 39 สามารถสมัครรับSMS แจ้งเตือนการชำระค่าประกันตนได้ที่สำนักงานประกันสังคม

___________________________________________________________________________________12.กรณี ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ 40 สามารถชำระเงินประกันสังคมได้ที เคาน์เตอร์เซอร์วิส ของ 7-eleven

___________________________________________________________________________________

13.ในกรณีมีสิทธิประกันสังคม จะไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้
___________________________________________________________________________________


14.กรณี อยากเข้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 สามารถสมัครได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/section40_regist/
___________________________________________________________________________________


15.กรณีว่างงาน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน และรับสิทธิเงินชดเชยได้ ที่นี่ https://empui.doe.go.th/auth/index
___________________________________________________________________________________

16.หากเสียชีวิต สามารถเบิกค่าทำศพได้ 40,000 บาท

___________________________________________________________________________________17.กรณีเจ็บป่วยจากฝุ่น PM 2.5 สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรี
___________________________________________________________________________________


18.หากส่งเงินสมทบเกิน สามารถขอเงินสมทบส่วนที่เกินคืนได้
___________________________________________________________________________________


19.ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ได้ที่โรงพยาบาลที่เลือกใช้สิทธิ
___________________________________________________________________________________


20.หากเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แต่ประสบปัญหานายจ้างไม่ชำระค่าประกันสังคมให้ สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ สำนักงานกองทุนเงินทดแทน
___________________________________________________________________________________


21. หากต้องการติดต่อ ทำธุรกรรมต่างๆกับประกันสังคม สิ่งที่ควรเตรียมไปทุกครั้งคือ บัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) ,สำเนาหน้าBook Bank
___________________________________________________________________________________


22.กรณีว่างงาน จากการลาออก ประกันสังคมจะจ่ายให้ 30% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
___________________________________________________________________________________


23.กรณีว่างงาน จากการถูกเลิกจ้าง ประกันสังคมจะจ่ายให้ 50% ของรายได้ สูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท
___________________________________________________________________________________
24.การถูกเลิกจ้าง ที่จะได้รับเงินชดเชย ต้องไม่อยู่ในกรณีดังนี้
24.1ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
24.2จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
24.3ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
24.4ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
24.5ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
24.6ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
24.7ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย
24.8ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39
___________________________________________________________________________________


25. กรณีที่ต้องการทำหมัน ประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้ชาย ไม่เกิน 500 บาท และผู้หญิง ไม่เกิน 1,000 บาท
___________________________________________________________________________________


26. ผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุทุพพลภาพ  หรือประสบอันตรายจนถึงขั้นทุพพลภาพและไม่สามารถทำงานได้ สามารถขอรับเงินชดเชยได้
___________________________________________________________________________________


27.หากผู้ประกันตนสูญเสียอวัยวะ  จะได้รับเงินค่าทดแทน และค่ารักษาพยาบาล 60% ของค่าจ้างรายเดือน
___________________________________________________________________________________


28. กรณี ผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่เสียสิทธิไปจากการชำระค่าประกันสังคมล่าช้า สามารถตรวจเช็คขอคืนสิทธิได้ที่นี่ https://www.sso.go.th/wpr/main/search39/param/site/1
___________________________________________________________________________________


29.เบอร์โทรติดต่อ 1506
Email : info@sso1506.com
หรือhttps://www.sso.go.th/wpr/main/general/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD_singleview_contacts-view_1_69_0
___________________________________________________________________________________


30.หากต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาล สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสถานพยาบาล (สปส 9-02) ได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือยื่นผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2562
___________________________________________________________________________________


31.กรณีที่มีประกันสุขภาพ ก็สามารถใช้ทั้งประกันสังคม และประกันสุขภาพรักษาควบคู่กันได้
___________________________________________________________________________________


32.ในการเข้ารับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วย,อุบัติเหตุ หรือ การทำฟัน สามารถใช้บัตรประชาชนแทนบัตรประกันสังคมได้
___________________________________________________________________________________


33.หากต้องการบัตรประกันสังคม สามารถเข้าไปกรอกข้อมูล และสร้างบัตรประกันสังคมได้ที่นี่ https://ssoconnect.mywallet.co/
___________________________________________________________________________________34.ไม่อยากพลาดข่าวสำคัญของประกันสังคม แนะนำให้โหลดแอพพลิเคชั่น My SSO Smart Life

___________________________________________________________________________________


35.อยากรู้สิทธิ หรือข้อมูลของตัวเองกับประกันสังคม สามารถเช็คข้อมูลได้ที่ https://www.sso.go.th/wpr/main/login


___________________________________________________________________________________


36.การเลือกโรงพยาบาลประกันสังคม ควรเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้บ้าน เพื่อความสะดวกต่อการเข้ารับการรักษา
___________________________________________________________________________________


37.สามารถตรวจเช็ครายชื่อสถานพยาบาล ได้ที่นี่ https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/618a0f1ce5e2d9db10ab2b40d853a312.pdf
___________________________________________________________________________________


38. เงินชราภาพ หรือเงินเกษียณ สามารถเริ่มรับได้ ตั้งแต่อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์  และต้องยื่นขอรับสิทธิภายใน 1 ปี
___________________________________________________________________________________


39.กรณี เงินคืนหลังเกษียณ มีสองแบบ ดังนี้
39.1 เงินบำเหน็จ กรณีชำระเงินสมทบน้อยกว่า 180 เดือน
39.2เงินบำนาญ กรณีชำระเงินสมทบ มากกว่า 180 เดือน

___________________________________________________________________________________


40.สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ได้ ที่นี่ https://www.sso.go.th/wpr/main/downloads/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99_module_list-label_1_147_0

อัพเดตล่าสุดเมื่อ : 14 กันยายน 2565
ผู้อัพเดต : petchzst

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก