สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อื่นๆ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2489
| จำนวนพนักงาน - คน
ยูนิเซฟเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่มีหน้าที่ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กทั่วโลก การทำงานใน 190 ประเทศและเขตปกครองต่างๆ ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์หลากหลายซึ่งเอื้อให้เราสามารถนำความรู้และนวัตกรรมจากทั่วโลกมาใช้ผสมผสานกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในระ
ดับท้องถิ่นได้ เราทำงานร่วมกับรัฐบาลภายใต้แผนงานระยะยาวเพื่อพัฒนากฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติที่จะสร้างความอยู่ดีมีสุขที่ยั่งยืนให้กับเด็กทุกคน ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทยพัฒนาไปมาก แต่ในขณะเดียวกันความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป การทำงานของยูนิเซฟในประเทศไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ปัจจุบันโครงการของเราได้ขยายและครอบคลุมถึงด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย สุขภาพและสิทธิเสียงของวัยรุ่น การศึกษา และการปกป้องคุ้มครองเด็ก
ที่อยู่บริษัท
19 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์ติดต่อ
Mallika
เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ อื่นๆ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2489
จำนวนพนักงาน - คน
ยูนิเซฟเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่มีหน้าที่ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กทั่วโลก การทำงานใน 190 ประเทศและเขตปกครองต่างๆ ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์หลากหลายซึ่งเอื้อให้เราสามารถนำความรู้และนวัตกรรมจากทั่วโลกมาใช้ผสมผสานกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในระ
ดับท้องถิ่นได้ เราทำงานร่วมกับรัฐบาลภายใต้แผนงานระยะยาวเพื่อพัฒนากฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติที่จะสร้างความอยู่ดีมีสุขที่ยั่งยืนให้กับเด็กทุกคน ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทยพัฒนาไปมาก แต่ในขณะเดียวกันความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป การทำงานของยูนิเซฟในประเทศไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ปัจจุบันโครงการของเราได้ขยายและครอบคลุมถึงด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย สุขภาพและสิทธิเสียงของวัยรุ่น การศึกษา และการปกป้องคุ้มครองเด็ก
ที่อยู่บริษัท
19 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เบอร์ติดต่อ
Mallika
เว็บไซต์
https://www.unicef.org/thailand/th