สำหรับบริษัท
- มอบหมายหมาย และประสานงานกับแผนกทรัพยากรมนุษย์ในการจัดจ้าง ฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานแผนกประกันคุณภาพ
- วิเคราะห์สาเหตุสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งภายใน และภายนอกทุกเดือน และร่วมกับแผนกผลิตในการหาแนวทางป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ำ หรือจัดทำ Action Plan
- บันทึก วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ
- ประสานงานกับแผนกขาย แผนกผลิต เพื่อตอบกับข้อร้องเรียนของลูกค้า และประสานงานกับแผนกผลิตเพื่อตอบกลับข้อร้องเรียนลูกค้าภายใน 7 วัน
- ทำให้มั่นใจว่ามีการตอบกลับลูกค้า และติดตามข้อร้องเรียน และจัดเก็บข้อมูล
- ทำให้มั่นใจว่ากระบวนการและระเบียบปฏิบัติรับประกันได้ว่าสินค้าได้คุณภาพตามที่ต้องการ
- เข้าร่วมการอบรม และกิจกรรมต่าง ๆ ที่พัฒนา เพื่อทำให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะได้รับการประยุกต์ใช้ และฝึกอบรมพนักงานในแผนกได้รับการเพิ่มทักษะในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (OSM)
- ร่วมสร้างระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพกับทีมงานประกันคุณภาพ
- ทำให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ และเครื่องมือของแผนกประกันคุณภาพสามารถใช้งานได้ดี อยู่ในสภาพที่ดี และสอบเทียบเครื่องมือวัดตามระยะเวลาที่กำหนด
- ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ หรืองานที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน
- ใช้แบบฟอร์มตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติขององค์กร
- รักษาเอกสาร (เอกสารที่สแกน หรือเอกสารกระดาษ) เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้อยู่ในสภาพที่ดี
- ทำงานร่วมกับการผลิต และทีมงานระดับปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้งหรือเครื่องมือวัดในการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และเก่า
- สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบแทนพนักงานที่ไม่มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เฝ้าระวังและติดตาม KPI ทุกเดือนว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
- พัฒนา และปฏิบัติตามนโยบาย หรือระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9001:2015, JIS, IEC, มาตรฐาน มอก. เป็นต้น
- ฝึกอบรมพนักงานคุณภาพเกี่ยวกับตรวจวัดตามมาตรวิทยาตามนโยบายของบริษัท ฯ และระเบียบปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติขององค์กร
- ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบคุณภาพทุกวัน เพื่อทำให้มั่นใจว่าพนักงานในแผนกปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ
- สื่อสารกับระดับบริหารทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงมีการดำรงรักษากระบวนการตามนโยบายขององค์กร
- ช่วยด้านระบบ ISO เกี่ยวกับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการการผลิต, การจัดการอุตสาหกรรม
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
- มีความรู้ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- มีภาวะผู้นำ
- มีทักษะด้านการวิเคราะห์งาน
สวัสดิการ
1. ค่าประกันสังคม
2. ข้าวเปล่าฟรี มื้อเที่ยง กับ ช่วงโอที
3. ค่าวันเกิด
4. ค่ากะ
5. ค่าเบี้ยขยัน
6. ค่าครองชีพ (พนักงานรายวัน)
7. เงินช่วยเหลืองานศพ
8. เงินช่วยเหลืองานสมรส
9. กินเลี้ยงประจำปี
10.โบนัส(ตามผลประกอบการ)
สถานที่ทำงาน
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ติดต่อ
คุณสุดารัตน์ ดวงแก้ว
02-429-7139

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน