สำหรับบริษัท
- ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์–เครื่องมือทุกประเภท
- เช็คของภายในสโตร์
- ดูแลการเบิก–จ่ายสินค้าให้เป็นไปตามขั้นตอน
- รับของที่ Supplier หรือบริษัทขนส่งมาส่ง
- ตรวจเช็คและนับของให้ครบตามจำนวนที่รับเข้า
- เก็บของเข้าสโตร์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- ตัดสต็อคสินค้า
- ทำรายงานสรุปการรับ – การจ่าย และยอดคงเหลือในแต่ละวัน
- ส่งสรุปยอดคงเหลือสินค้าให้แผนกบัญชีเพื่อทำการตรวจนับทุกเดือน
- ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น 5ส. หรือ ISO เป็นต้น
- ปฎิบัติงานภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เหมาะสม ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา การจัดการโลจิสติกส์, ช่างไฟฟ้ากำลัง, โลจิสติกส์
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- มีความตั้งใจ,เอาใจใส่งาน,มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย, ตรงต่อเวลา,มีกิริยาสุภาพ,ทำงานและแนวคิดเชิงบวก
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ เป็นได้ทั้งผู้นำ และผู้ตามในบางโอกาส
- การศึกษาขั้นต่ำปวส.ไฟฟ้า-ปริญญาตรี
- มีทักษะในการเจรจา ติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน - กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการระบบ Logistics ได้
- มีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบงานในวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ชอบงานท้าทาย
- มีทักษะในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถควบคุมงานและทำงานร่วมกับทีมงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
- พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษพอใช้
- ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
- มีความรู้หรือเรียนจบมาทางด้าน Logistics
- มีรถยนต์ส่วนตัว ขับรถยนต์ได้และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
- อายุ 23-35 ปี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม​
- โบนัส
- จัดเลี้ยงพนักงาน
- อื่นๆ
สถานที่ทำงาน
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณวราภรณ์
065-659-8598
งานในบริษัทเดียวกัน