สำหรับบริษัท
- เขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto Cad , G-Star หรือ Solid Work ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์
- ประเมินราคาและออกแบบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า(switchboard) สำหรับงานโครงการ ตามมาตรฐาน IEC และ Type Test
- พัฒนาผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบการผลิตให้สอดคล้องกับแบบ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรรมไฟฟ้า
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย-หญิง อายุ 18 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. สายงานช่างฯ / ปริญญาตรี สายวิศวกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad , G-Star หรือ Solid Work ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและชอบงานออกแบบระบบไฟฟ้า
- มีความรับผิดชอบและสามารถติดต่อประสานงานได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 1 ปี
- มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) จะพิจารณาเป็นเป็นพิเศษ
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานที่มีความกดดันได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์ม
- อื่นๆ ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณสุชาวดี
02-726-2487-8, 086-996-1266