สำหรับบริษัท
งานฝ่ายบุคคล และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 28 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการสรรหา ว่าจ้าง 2 ปีขึ้นไป
- มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานเป็นอย่างดี
- มีทัศนคติดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทุ่มเทในการทำงาน
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากผ่านงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
เขตยานนาวา กทม.
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน