สำหรับบริษัท
ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ ในคลังงานก่อสร้าง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา การก่อสร้าง, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย อายุ 25-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ม.6
- มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความรู้ และเข้าใจวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเป็นอย่างดี
- ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถทำงานหน่วยงานก่อสร้างได้
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
หน่วยงานก่อสร้าง
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน