สำหรับบริษัท
ใช้กล้องสำรวจและคำนวณหาค่าระดับต่างๆ ในงานก่อสร้างอาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย อายุ 28 - 38 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้กล้องสำรวจและคำนวณหาค่าระดับต่างๆ ได้
- มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
หน่วยงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน