สำหรับบริษัท

Logistics Manager (ผู้จัดการแผนกจัดสรรกระบวนการผลิต)

- วางแผน กำกับ ดูแล และ บริหารจัดการทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ตั้งแต่ ต้นกระบวนการผลิต จนถึงการบริหารงานขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่ต้องการ และควบคุมงบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุผลตามเป้าหมายองค์กร และนโยบายคุณภาพ
- จัดทำแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า และจัดเตรียมวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และวัสดุที่ให้ในการผลิตให้เพียงพอต่อแผนผลิตที่กำหนด
- วางแผนกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์ วิเคราะห์และประเมิน ภาพรวมการทำงาน ปรับปรุงขั้นตอน และพัฒนาระบบการวางแผนโลจิสติกส์ นำเทคโนโลยี และระบบ IT เพื่อมาพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- บริหารจัดการและกำกับดูแล กระบวนการคลังสินค้าทั้งระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- บริหารจัดการและกำกับดูแลระบบโลจิสติกส์ , บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ
- บริหารการจัดเก็บ การรับ การจัดส่งสินค้า และการดูแลรักษาสินค้า จัดส่งสินค้าด้วยความปลอดภัยสูงสุด
- บริหารจัดกรและกำกับดูแล , พัฒนา กระบวนการคลังสินค้าต่างๆ รวมถึงวางแผนและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
- กำกับดูแลและวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ , ต้นทุน ตลอดจนเอกสารข้อมูล หรือรายงานจ่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคลังสินค้า
- ร่วมหารือและวางแผน ควบคุม การบริหารจัดการระบบงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ กับทางทีมผู้บริหาร และร่วมกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลและจัดทำระบบคุณภาพ ISO 13485
- บริหารบุคลากร ให้มีประวิทธิภาพในการทำงาน และมีขีดความสามารถที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
- วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามงบประมาณที่จัดทำ
- เข้าร่วมกิจกรรมของสถานประกอบการตามที่ได้รับมอบหมายอำนวยการวางแผน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการ, การจัดการโลจิสติกส์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี
- เพศชาย หรือ หญิง, อายุ 38 - 45 ปี
- การศึกษาระดับชั้น ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา โลจิสติกส์ , การจัดการ , บริหาร ,คลังสินค้า หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานด้านโลจิสติกส์ , คลังสินค้า อย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะความรู้ด้านโลจิสติกส์ , คลังสินค้า เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำที่ดี
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษในระดับที่ดี
- มีความคล่องตัวในการทำงาน
- กระตือรือร้น และปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
** หากเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สวัสดิการ
ยูนิฟอร์ม
ข้าวฟรี
ค่าอาหาร
ค่าเดินทาง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสุขภาพกลุ่ม
งานท่องเที่ยวประจำปี
งานลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
โบนัสตามผลประกอบการ
สถานที่ทำงาน
เลขที่ 665 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณสุปราณี เสมือนโพธิ์ หรือติดต่อแผนก HRD
02-311-5737 ต่อ 101, 102, 104 หรือ 086 359 4566
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน