สำหรับบริษัท
- ประสานงานติดต่อกับผู้ขอซื้อ,เดินเอกสารใบขอซื้อตามระบบงานจัดซื้อ,ติดตามใบกำกับภาษีกับผู้ขายและนำส่งให้กับแผนกบัญชี
- ทำการออกใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างเพื่อส่งเซ็นอนุมัติและมีหน้าที่ส่ง Mail ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างไปยังผู้ขายพร้อมติดตามการตอบกลับ
- ทำการสแกนเอกสารใบขอซื้อ,ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง,ใบเสนอราคา,ใบกำกับภาษีรวมถึงเอกเอกสารอื่นๆนำมาบันทึกในแฟ้มงานจัดซื้อ
- ประสานงานกับแผนกบัญชีการเงินในการชำระค่าสินค้าและประสานงานติดตามกับผู้ขายในกรณีสินค้ามีปัญหาหรือไม่ตรงตามเงื่อนไข
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส.
- คณะ/สาขา การบัญชี , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา บัญชี ,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและสามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณสุปราณี เสมือนโพธิ์
02-311-5737
งานในบริษัทเดียวกัน